ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τετάρτες 15:00-17:00 | Νοέμβριος 2016 | 6 δίωρες συναντήσεις | αίθ. ΕΑΕ (318) γυάλινο κτίριο | Συντονισμός: Άρης Αναγνωστόπουλος και Αλεξάνδρα Σιώτου (σε συνεργασία με το ερευνητικό πρόγραμμα ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DOCUMENTA) | Διοργάνωση: ΕΑΕ με τη συνεργασία του ΠΜΣ


Στόχος του εργαστηρίου είναι να εισάγει τις συμμετέχουσες/οντες στην πρακτική της εθνογραφικής έρευνας. Μέσα από διδακτικές συναντήσεις και πρακτικές ασκήσεις, θα προσεγγιστούν και θα αναλυθούν τα διαφορετικά στάδια της εθνογραφικής έρευνας, από τον σχεδιασμό της μέχρι τις πρακτικές του πεδίου, την ανάλυση των δεδομένων και τη συγγραφή της εθνογραφικής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν ζητήματα της εθνογραφικής έρευνας όπως: επιλογή του εθνογραφικού "πεδίου", διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων,  ερευνητικές τεχνικές ή μέθοδοι συλλογής δεδομένων (συμμετοχική παρατήρηση, συνεντεύξεις, ομαδικές δράσεις), σχέσεις ερευνήτριας/ητή με τα υποκείμενα της έρευνας, ηθικές όψεις της έρευνας ή δεοντολογικά ζητήματα σε σχέση με τη διαδικασία της έρευνας, συγγραφή σημειώσεων πεδίου και άλλες μέθοδοι αποτύπωσης, οργάνωση των δεδομένων της έρευνας, επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων, το εθνογραφικό κείμενο.